Stanovy klubu Čechie Tuklaty, z.s.

 1. I.                  Základní ustanovení

 

Spolek s názvem Čechie Tuklaty z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sportovní, osvětovou a vzdělávací činnost.

 

Sídlem spolku je – Ke Hřišti 23, Tuklaty 250 82

 

Spolku bylo přiděleno IČ: 18620990

 

 1. II.               Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku
 2. Základním účelem a hlavní činností spolku je :

a)    provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných  aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.

b)    vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže.

c)    budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.

d)    vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel,

e)    hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci.

f)     zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

g)    dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

 

 1. Spolek  může  výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti
 2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 

 

 1. III.            Orgány Spolku
 2. Orgány  Spolku jsou :

a)    Valná hromada jako orgán nejvyšší,

b)    Výkonný výbor jako orgán výkonný,

c)    Předseda a místopředseda jako orgán statutární,

d)    Kontrolní komise jako orgán kontrolní.

 

 1. Valná hromada

 

2.1.        Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Valná je složena ze všech členů Spolku starších 18ti let. (dále i jen účastníci valné hromady).

2.2.        Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle spolku.

2.3.        Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání Valné hromady. Pozvánka musí být zaslána nejméně 15  dní před konáním zasedání Valné hromady.

2.4.        Výkonný výbor je rovněž povinen svolat Valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18ti let  nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání Valné hromady sám.

2.5.        Zasedání Valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

2.6.        Do působnosti Valné hromady náleží zejména:

a)rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

b)rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky Spolku; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti Valné hromady,

c)volba a odvolání členů Výkonného výboru,,

d)volba a odvolání členů kontrolní komise,

e)rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,

f)schválení výsledku hospodaření,

g)rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem Spolku,

h)určení hlavních směrů činnosti Spolku,

i)schvalování jednacího řádu Valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,

j)schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

k)rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

 

2.7.        Valná hromadaje usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je Valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. 

2.8.        K platnosti Valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.

2.9.        K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

2.10.      O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

2.11.      Zasedání Valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího členské schůze předseda Spolku nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání Valné hromady její jednací řád. V případě volební Valné hromady též její volební řád.

2.12.      Ze zasedání Valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány Valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení.

 

 

 1. Výkonný výbor

3.1.        Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti Spolku v období mezi zasedáními Valné hromady

3.2.        Členem výkonného výboru je vždy předseda a místopředseda jakožto statutární orgán Spolku. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů Výkonného výboru je dvouleté.

3.3.        Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo místopředseda.V případě, kdy tak předseda nebo místopředseda nečiní nebo nemůže činit, svolává jednání jiný člen Výkonného výboru. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc

3.4.        Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

3.5.        Do působnosti Výkonného výboru zejména patří volba a odvolání předsedy a místopředsedy spolku. Dále pak do působnosti Výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci Valné hromady či jiných orgánů Spolku.

3.6.        Výkonný výbor zejména:

a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí Valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

b)organizuje a řídí činnost Spolku,

c)schvaluje a vydává vnitřní předpisy Spolku, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti Valné hromady,

d)připravuje podklady pro jednání a rozhodování Valné hromady,

e)dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku,

f)zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

g)rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

 

 1.  Předseda a místopředseda

4.1.        Předseda a místopředseda jsou statutárním orgánem Spolku. Předseda i místopředseda jednají jménem Spolku každý samostatně, a to v souladu s rozhodnutím členské schůze a Výkonného výboru. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění. Plnou moc může udělit pouze předseda a místopředseda. V případě, že předseda a místopředseda jednají jménem Spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, jsou povinni  nahradit Spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4.2.        Předseda a místopředseda podepisují jménem Spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku připojí svůj podpis.

4.3.        Funkční období předsedy i místopředsedy je dvouleté

 1. Kontrolní komise

5.1.        Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy Spolku.

5.2.        Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

5.3.        Funkční období členů kontrolní komise je dvouleté

5.4.        Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům Spolku, pobočným spolkům a členům Spolku.

5.5.        Kontrolu činnosti Spolku, případně pobočných spolků provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů Spolku, pobočných spolků či členů Spolku. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů Spolku, od pobočných spolků či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

5.6.        Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:

a)kontrola hospodaření Spolku,

b)kontrola hospodaření pobočných spolků,

c)kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak Spolku, tak pobočnými spolky,

 

5.7.        Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání.

 

 1. IV.             Členství

A) Členství se rozlišuje na:

a)řádné

b)přidružené

c)čestné

1.  Řádným členem  se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy Spolku.

2.  O přijetí  za  řádného  člena   rozhoduje   Výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

3. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti Spolku a přispívat k  naplnění jeho účelu.

4. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje Výkonný výbor na základě žádosti zájemce o přidružené členství.

5. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti Spolku, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu.

6. O udělení čestného členství rozhoduje Výkonný výbor  s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.

7.Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí Výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich Výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem Výkonný výbor.

8.Údaje o členech Spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je Spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve Spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

9.Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. 

B) Členská práva a povinnosti

1.Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

2. Členská práva, která přísluší všem členům: 

a)účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti Spolku,

b)být informován o činnosti Spolku,

c)účastnit  se  akcí, školení  a  seminářů,  podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

d)uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Spolku,

e)účastnit se jednání orgánů Spolku, jedná-li se o  činnost či chování daného člena,

f)změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

g)ukončit kdykoli své členství.

3. Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

a) podílet se na řízení Spolku,

b) účastnit se jednání členské schůze a hlasovat o jejích rozhodnutích osobně; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na členské schůzi až po dovršení 18ti let,

c)volit a být volen do všech volených orgánů Spolku za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

4. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové: 

a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti Spolku,

b) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Spolku a základní normy sportovního chování,

c) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Spolku,

d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o dobré jméno Spolku.

 1. Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

a)řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i  jiné poplatky související s řádným členstvím a činností  ve Spolku,  pokud  o tom příslušný orgán Spolku podle stanov rozhodl,

b)řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

 

C) Zánik členství

1.Členství ve Spolku zaniká:

a)vystoupením člena,

b)vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

c)vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů Spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku nebo jiných členských povinností,

d)úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

e)zánikem Spolku bez právního nástupce.

D)Zánik členství vyloučením

 1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje Výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení  se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště/sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Spolku poskytl.
 2. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala revizní komise.. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě Výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit revizní komisi.
 3.  Revizní komise rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší  v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

 

 

 

 

 1. V.               Majetek  a hospodaření

1.Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:

a)členské příspěvky,

b)příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

c)příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní, tělovýchovné a osvětové činnosti,

d)příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

e)dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

f)dary

2.Majetek Spolku  je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech vlastnického práva  k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje Valná hromada.

3.Bližší zásady hospodaření s majetkem Spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

4.V případě zrušení Spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Valná hromada.. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu Spolku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. VI.            Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného  rejstříku.  Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí Valnou hromadou a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

V …………………… dne…………………..